خدا کند که بیایی...

اشک است   غمگسار     دل     داغ    دیدگان                                                                     شبنم   کند   خنک جگر داغ لاله را

            چو لاله جگر خونم از داغ شقایق ها  

                                               کز جور خزان گشتند پرپر به گلستان ها

            در دشت جنون گشتم آواره زبس دیدم  

                                          گلگون کفنان هر سو در کوه و بیابان


 

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
زندگی زیباست اما شهادت زیباتر

زیبا بود...خدایا پادشه خوبان را برسان